Cookies

AVÍS LEGAL. (Article 10 LSSICE)

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SITIO WEB

- Titular: VALENTI JULIA JUANOLA
- MARCA : VJJ
- Domicili Social: 17820 Banyoles (Girona)
- NIF: 40362577S
- E-mail: [email protected]

OBJECTE

La present pàgina web ( https://www.valentijuliajuanola.com ) és propietat de VJJ, ha estat creada i dissenyada com a canal de comunicació en tots els usuaris d’internet, especialment a tots els seus seguidros, per donar a conèixer la informació sobre els seus coneixaments i diferents projectes realitzats.
El present avís legal té com objecte establir les condicions que regulen l’accés i ús de la present pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús de la pàgina web, implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avis legal. VJJ es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts, de les presents condicions d’accés i ús i, en general de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

ACCÉS A LA PÁGINA WEB

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor a internet (ISP) contractada per l’usuari. L’accés al contingut de la pàgina és de lliure accés i completament gratuït no essent necessari el registre previ, excepte en el formulari de contacte.
En aquest cas, VJJ no es responsabilitza de les dades de registre facilitades pels usuaris, en conseqüència seran els usuaris els responsables dels possibles errors que pugessin derivar-se de la falta de qualitat de les dades. En cas que un menor realitzi un enviament en el formulari de contacte i en qualsevol altra, es presumeix que l’accés ha estat realitzat amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representats legal, poden VJJ realitzar las verificacions que consideri oportunes.

COMPROMISOS DE L’USUARI

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i la representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que VJJ posa a disposició de l’usuari per realitzar activitats contraries a les llei, a la moral o a l’odre públic i en general a seguir les condicions establertes en aquest avís legal. L’usuari es compromet, a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web o les aplicacions de VJJ, cap programa, dades, virus, codis, o qualsevol altra dispositiu electrònic o físic que sigui ser susceptible de provocar danys en qualsevol dels sistemes, equips o xarxes de VJJ, ni tampoc a causar danys a altres usuaris o qualsevol tercer. L’usuari es compromet a no alterar, copiar, descarregar-se modificar, descompilar, deslligar, realitzar enginyeria inversa, donar llicències, arrendar, vendre o imitar la web i les seves aplicacions, en seus continguts o el seu software de base.

DRETS DE LA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina, és a dir els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat de VJJ, sense que es pugui entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. Les marques, noms comercial o signes distintius són titularitat de VJJ, sense poder entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueix cap dret sobre les esmentades marques.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de VJJ, les presents condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web de VJJ, ja que no poden controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut. En conseqüència, VJJ no pot assumir cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels esmentats enllaços. En tot cas, VJJ manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’odre públic.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

En virtut d’allò disposat en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb allò que respecta a les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD) , totes les dades facilitades pels usuaris durant l’ús de la pàgina web seran tractats segons allò disposat en la nostra política de privacitat, havent aquesta d’ésser acceptada expressament i de forma prèvia abans de lliurar-nos les seves dades. Amb relació a la nostra política de privacitat es pot consultar en el següent enllaç aquí.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

1) L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que VJJ pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal.

2) És responsabilitat de l’usuari de disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, VJJ no té l’obligació de controlar que durant l’accés a la web o les aplicacions per part de l’usuari estiguin aquestes absentes de virus, cucs o altres elements informàtics danyosos, i per tant, VJJ no es responsabilitza dels danys produïts en el equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web o de les aplicacions.

3) És responsabilitat de l’usuari de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la web, no podent responsabilitzar l’usuari a VJJ dels danys i perjudicis soferts amb motiu d’actuacions que realitzi tenint com a únic fonament la informació obtinguda en la pàgina web.

POLÍTICA DE COOKIES

En relació a la nostra política de cookies es pot consultar en el següent enllaç aquí.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la pàgina web i a les aplicacions implica la acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquests avís legal, si vostè no està d’acord en les condicions contingudes en aquest avis legal, s’abstingui d’utilitzar la pàgina web i les aplicacions. Qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web i les aplicacions es regirà per la legislació comú espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els hi correspongui, acordant les parts a la submissió dels Jutjats de Girona.